Facebook

Kapcsolat

DOTA Tisztító Betéti Társaság

Székhelyünk:

3518 Miskolc, Bimbó utca 7.

Helyszíni munka előjegyzés:

Tel.: +36-20/413-1717

E-mail:

info@tisztitomiskolc.hu

mobiltisztitas@gmail.com 

URL: www.tisztitomiskolc.hu

Tisztítógép házhoz szállítás:

Munkanapokon: 6.30-8.00 között

Személyes átvétel: időpont egyeztetéssel 17.00 óra után

Hétvégén: 8.00-9.30 között

Személyes átvétel: időpont egyeztetéssel 8.00 óra után

+36/20 413-1717

 

 

Bérleti feltételek

Részlet a bérleti szerződésből, melyet a gép használati oktatását és átadását követően, elolvasva kérünk aláírni:

A Bérbeadó jogosult az eszköz átadása előtt kamatmentes letéti díjat kérni, mely után kamat nem jár. A kaució mértéke minden esetben, a gép bérleti díjjának ötszöröse, melytől felfelé lehet eltérés, a bérleti hely magasnak itélt rizikófaktora miatt.

A bérlet a szerződésben meghatározott időpontig áll fenn, mely időszakra a kölcsönzési díjat előre kérjük kifizetni. A megállapított napi bérleti díj 24órás illetve 48 órás időtartamra szól, mely lejárta után 1órás türelmi idő figyelembevételével, újabb teljes napi díjat kell fizetni.

A Bérlő jogosult a bérleti díjnak, legkésőbb a lejárat napján történő újabb befizetésével a szerződést meghosszabbítani. A kifizetett bérleti idő lejártával a bérlet megszűnik és a Bérlő köteles a bérelt tárgyat üzemképes tiszta állapotban visszaszállítani.

A bérleti szerződés fennállása alatt a Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérleti tárgy karbantartásáról és megőrzéséről. A Bérlő a bérelt tárgyat rendeltetésszerűen használhatja. Felelős minden olyan kárért,amely a rendeltetésellenes használat következménye. Meghibásodás vagy rongálás esetén a Bérlő köteles a bérleti tárgyat a kölcsönző boltba visszaszállítani.

Késedelmes visszaszállítás esetén a Bérlő a bérleti díjat a visszaszolgáltatás időpontjáig köteles megfizetni.

A Bérlő a bérleti tárgyon javítást nem végezhet. A bérleti tárgy megbontása esetén a Bérlőt teljes anyagi felelősség terheli. Ha a bérleti tárgy a Bérlőnek felróható okból meghibásodik a Bérlő köteles a javítási költségeket és egyéb igazolt kárt megtéríteni.A Bérbevevő, ha a gép üzemelése során rendellenességet észlel, a berendezés azonnali leállítását követően haladéktalanul köteles a Bérbeadót értesíteni. A meghibásodás elhárításának időtartamára Bérbeadó bérleti díjat nem számít fel.

A bérelt gép üzemeltetési/ üzemanyag, kezelő / költsége a Bérbevevőt terheli.

Bérbevevő a gépet nem az átadáskorinak megfelelő letisztított állapodban adja vissza, Bérbeadó jogosult a gép napi bérleti díjának 50%-át tisztítási díjként felszámítani.

Bérbevevő kötelezi magát, hogy a bérelt gép tárolási helyéről valamint a szerződésben meghatározott időntúli használatáról, annak esetleges megváltoztatásáról Bérbeadót előzetesen értesíti.

 Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakora a bérlet tárgyát a Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult azt a Bérlőtől elszállítani. A kiszállással és szállítással kapcsolatban felmerültköltségek a Bérlőt terhelik.

Bérbeadó késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámítani késedelmi kamatként.

Ha a bérleti tárgy visszaszolgáltatása meghiúsul, illetőleg elvész vagy használhatatlanná válik a Bérlő köteles a hátralék befizetésén túl a bérleti tárgy forgalmi illetve mindenkori beszerzési értékét megfizetni.

A Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés azonnali felmondására abban az esetben:
- Ha a Bérlő a bérleti díjjal több, mint 5 napig hátralékban van.
- Ha a Bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, különösen ha bérelt tárgyat
nem megfelelően kezeli.
- Ha más körülményekből kiderül, hogy a Bérlő a kötelezettségeit nem tudja teljesíteni.

A Bérlő a Bérleti szerződés megkötésekor a gép szakszerű kezelésére ki van oktatva, valamint balesetvédelmi tájékoztatást kap, melyet a szerződés aláírásával igazol.

A bérleti szerződésben foglalt feltételeket, a bérlő megismeri, tudomásul veszi. és annak minden pontjával egyetért.

ABérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. A szerződésből származó per esetén a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Bíróság a kizárólagos illetékes.